MMS-A-2N55

支架套装

商品编号: 430305

适用于产品组 开关传感器,方形
适合 HRT 漫反射光电传感器
PRK 镜反射型光电传感器
安装设备设计 安装系统
设备侧固定件类型 通孔安装
设备紧固类型 槽式安装
安装设备类型 转动
安装设备材料 金属
税率编号 85389099
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
3D-CAD 模型 - MMS-A-2N55 - zip
数据表 - pdf