BT-2S

安装支架装置

商品编号: 560120

适用于产品组 安全光幕
安全光栅
测量光幕
适合 COMPACTplus安全光幕
MLC 500,MLC 300安全光幕
MLD 500,MLD 300 多光束安全光栅
SOLID -4,-2安全光幕
光幕 CML700i
设备侧固定件类型 通孔安装
设备紧固类型 螺旋式
安装设备材料 金属
税率编号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015